SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului (denumit în continuare„Concursul”) este S.C. Podnet Consulting SRL, cu sediul în Oradea, Str. Nufarului nr. 90.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada menționată în postarea inițială pe pagina de Facebook Proges Romania, https://www.facebook.com/Proges.Romania/

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de email validă și nume/prenume reale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificarii câstigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Proges Romania. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada menționată în postarea oficială, astfel:

1. Intră pe pagina de Facebook Proges România;

2. Devine fan al paginii Proges România;

3. Postează la postarea oficială a concursului un comentariu în care răspunde la întrebarea din concurs / urmează pașii menționați.

Pentru a participa la concurs, utilizatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda un premiu așa cum este menționat în textul postării de concurs.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câștigătorul va fi desemnat aleator, prin tragere la sorți. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Participanților li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului la data menționată în postarea concursului printr-un update la postarea inițială și printr-un comentariu la postarea inițială de concurs. Câștigătorul trebuie să trimită informațiile de livrare solicitate de către Organizator în vederea expedierii premiului.

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator, prin același mecanism, acesta va extrage alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECŢIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data menționată în postarea concursului și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina de Facebook Proges Romania. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Proges Romania.

SECŢIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participanților câștigători ai Concursului.

SECŢIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Proges Romania și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.