DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimată doamnă/stimate domn,

Aţi decis sa deveniţi partenerul societatii PODNET CONSULTING SRL prin accesarea serviciilor noastre, repectiv cumpararea bunurilor din magazinul nostru on-line.

Şi pe acesta cale dorim să vă mulţumim pentru beneficiile colaborării cu dumneavoastră.

Ca parte a strategiilor de business, dorim în continuare dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, respectiv cu compania/instituţia pe care o reprezentaţi.

Parte din responsabilitatea societatii PODNET CONSULTING SRL în relaţia cu dumneavoastră este şi modul în care avem grija de datele Dvs. personale cu prilejul unei colaborări profesionale viitoare.

Încrederea dumneavoastră în bunurile pe care le comercializam, in serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai buna experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

PODNET CONSULTING SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document.

Informaţiile detaliate se regăsesc pe siteul: www.proges.ro

Prin urmare, va informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

În contextul în care PODNET CONSULTING SRL trebuie să se alinieze prevederilor GDPR şi ţinând cont de faptul că ne dorim menţinerea şi dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, credem ca este un moment potrivit să punctam câteva aspecte importante.

PODNET CONSULTING SRL are sediul în Oradea, str. Nufarului, nr.90, CUI RO34434624, Nr. de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Bihor J05/678/2015.

PODNET CONSULTING SRL respectă confidenţialitatea clienţilor şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

PODNET CONSULTING SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia  realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/ contractuale şi/sau în incinta magazinelor societatii sau a magazinului on-line.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea PODNET CONSULTING SRL, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declaraţii, formulare online etc.

Ce date cu caracter personal prelucrează PODNET CONSULTING SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a PODNET CONSULTING SRL, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau în incinta magazinelor societatii, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către PODNET CONSULTING SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice ai PODNET CONSULTING SRL, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor PODNET CONSULTING SRL şi menţinerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale PODNET CONSULTING SRL;
  Derularea activitaţii comerciale/contractuale a PODNET CONSULTING SRL.
 • Facturarea şi încasarea contravalorii bunurilor oferite de PODNET CONSULTING SRL;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • Management operaţional;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Activităţi de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale etc.

PODNET CONSULTING SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienţii persoane fizice ai PODNET CONSULTING SRL, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc.
 • Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către PODNET CONSULTING SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial sau marketing

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc. ) vor putea fi prelucrate de PODNET CONSULTING SRL doar cu consimţământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: comerciale, marketing, concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru bunurile comercializate/serviciile PODNET CONSULTING SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al PODNET CONSULTING SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoţional PODNET CONSULTING SRL şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PODNET CONSULTING SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră va puteţi exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de PODNET CONSULTING SRL, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori sa nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea PODNET CONSULTING SRL, va puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare”.

În relaţia cu PODNET CONSULTING SRL, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PODNET CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioadă de desfăşurare a activităţilor PODNET CONSULTING SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care PODNET CONSULTING SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PODNET CONSULTING SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale PODNET CONSULTING SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informaţia referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri şi masuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.
Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcţia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.
Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu caracter personal furnizate către PODNET CONSULTING SRL constituie elemente determinante pentru a primi informaţii legate de bunurile comercializare si serviciile prestate de PODNET CONSULTING SRL si/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, PODNET CONSULTING SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteţi exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor personale din cadrul PODNET CONSULTING SRL cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: gdpr@podnet.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: str. Nufarului, nr.90, Oradea, jud. Bihor.

Prin citirea si completarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/ă corect, complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:

 • prevederile cuprinse în prezentul document;
 • prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale PODNET CONSULTING SRL privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în prezentul document precum şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale PODNET CONSULTING SRL va fi efectuată, atât pentru scopuri de marketing direct, cat si pentru menţinerea/dezvoltarea raporturilor comerciale/contractuale, în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber şi informat ;
 • faptul că PODNET CONSULTING SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Înțeleg că pot revoca această declarație de aprobare în orice moment, gratuit şi fără nicio justificare, caz în care revocarea se va aplica conform prevederilor legale incidente.

De asemenea, prin citirea şi completarea acestui document, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal.
Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal.